6 Wáng zhào le Dàjìsī Yéhéyédà lái , duì tā shuō , cóng qián Yēhéhuá de púrén Móxī , wèi fǎ guì de zhàngmù yǔ Yǐsèliè huì zhòng suǒ déng de juān xiàng , nǐ wèihé bú jiào Lìwèi rén zhào zhè lì cóng Yóudà hé Yēlùsǎlĕng daì lái zuò diàn de feìyòng ne .