7 Yīnwei nà è fù Yàtālìyǎ de zhòng zǐ céng chāihuǐ shén de diàn , yòu yòng Yēhéhuá diàn zhōng fēnbié wèi shèng de wù gōng fèng bā lì .