11 Wù xī yǎ yòu yǒu jūn bīng , zhào shū jì yéLìhé guān zhǎng Mǎxīyǎ suǒ shǔ diǎn de , zaì wáng de yī gè jiāng jūn Hānáníyǎ shǒu xià , fēnduì chū zhàn .