12 Yúshì , Yǐfǎlián rén de jǐ gè zúzhǎng jiù shì Yuēhānán de érzi Yàsālìyǎ , Mǐshílìmò de érzi Bǐlìjiā, Shālóng de érzi yé Xīxījiā , hā dé lái de érzi yà Mǎsā qǐlai lán dǎng chū bīng huí lái de rén ,