1 Xīxījiā dēng jī de shíhou nián èr shí wǔ suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng Ěr shí jiǔ nián . tā mǔqin míng jiào Yàbǐyǎ , Shìsǎ jiā lì yǎ de nǚér .