25 Wáng yòu paì Lìwèi rén zaì Yēhéhuá diàn zhōng qiāo bó , gǔ sè , tán qín , nǎi zhào Dàwèi hé tā xiān jiàn Jiādé , bìng xiānzhī Nádān suǒ fēnfu de , jiù shì Yēhéhuá jiè xiānzhī suǒ fēnfu de .