24 Jìsī zǎi le yáng , jiāng xuè xiàn zaì tán shàng zuò shú zuì jì , wèi Yǐsèliè zhòngrén shú zuì , yīnwei wáng fēnfu jiāng Fánjì hé shú zuì jì wèi Yǐsèliè zhòngrén xiànshang .