30 Xīxījiā wáng yǔ zhòng shǒulǐng yòu fēnfu Lìwèi rén yòng Dàwèi hé xiān jiàn Yàsà de shī cí sòngzàn Yēhéhuá . tāmen jiù huān huānxǐ xǐ dì sòngzàn Yēhéhuá , dī tóu jìngbaì .