32 Huì zhòng suǒ fèng de Fánjì rú xià , gōngniú qī shí zhǐ , gōng yáng yī bǎi zhǐ , yánggāo èr bǎi zhǐ , zhè dōu shì zuò Fánjì xiàn gĕi Yēhéhuá de .