31 Xīxījiā shuō , nǐmen jìrán guī Yēhéhuá wèi shèng , jiù yào qián lái bǎ jìwù hé gǎnxiè jì fèng dào Yēhéhuá diàn lǐ . huì zhòng jiù bǎ jìwù hé gǎnxiè jì fèng lái , fán gānxīn lèyì de yĕ jiāng Fánjì fèng lái .