34 Dàn jìsī taì shǎo , bùnéng bāo jǐn Fánjì shēng de pí , suǒyǐ tāmende dìxiōng Lìwèi rén bāngzhu tāmen , zhí dĕng Fánjì de shì wán le , yòu dĕng biéde jìsī zì jié le . yīnwei Lìwèi rén chéng xīn zì jié , shēng guō jìsī .