7 Nǐmen búyào xiàofǎ nǐmen lièzǔ hé nǐmen de dìxiōng . tāmen gānfàn Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , yǐzhì Yēhéhuá diūqì tāmen , shǐ tāmen baì wáng ( huò zuò líng rén jīnghaì ) , zhēng rú nǐmen suǒ jiàn de .