5 Yúshì déng le mìnglìng , chuán biàn Yǐsèliè , cóng Bièshìbā zhídào dàn , shǐ tāmen dōu lái , zaì Yēlùsǎlĕng xiàng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shǒu Yúyuèjié . yīnwei zhào suǒ xiĕ de lì , shǒu zhè jié de bù duō le ( huò zuò yīnwei mín xǔjiǔ méiyǒu zhào suǒ xiĕ de lì shǒu jié le ) .