9 Nǐmen ruò zhuǎn xiàng Yēhéhuá , nǐmen de dìxiōng hé érnǚ bì zaì lǔlǜe tāmende rén miànqián méng liánxù , déyǐ guī huí zhè dì , yīnwei Yēhéhuá nǐmen de shén yǒu ēndiǎn , shī liánmǐn . nǐmen ruò zhuǎn xiàng tā , tā bì bù zhuǎn liǎn bù gù nǐmen .