2 Xīxījiā paì déng jìsī Lìwèi rén de bāncì , gè àn gè zhí xiàn Fánjì hépíng ān jì , yòu zaì Yēhéhuá diàn ( yuánwén zuò yíng ) mén neì shìfèng , chēngxiè sòngzàn Yēhéhuá .