We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
21 Fán tā suǒ xíng de , wúlùn shì bàn shén diàn de shì , shì zūn lǜfǎ shǒu jièmìng , shì xúnqiú tāde shén , dōu shì jìnxīn qù xíng , wú bù hēng tōng .