21 Fán tā suǒ xíng de , wúlùn shì bàn shén diàn de shì , shì zūn lǜfǎ shǒu jièmìng , shì xúnqiú tāde shén , dōu shì jìnxīn qù xíng , wú bù hēng tōng .