6 Zhù Yóudà gè chéng de Yǐsèliè rén hé Yóudà rén yĕ jiāng1 niú yáng de shí fēn zhīyī , bìng fēnbié wèi shèng guī Yēhéhuá tāmen shén zhī wù , jiù shì shí fēn qǔ yī zhī wù , jǐn dōu sòng lái , jī chéng duī lĕi .