We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
31 Wéiyǒu yī jiàn shì , jiù shì Bābǐlún wáng chāiqiǎn shǐzhĕ lái jiàn Xīxījiā , fǎngwèn guó zhōng suǒ xiàn de qí shì . zhè jiàn shì shén líkāi tā , yào shìyàn tā , hǎo zhīdào tā xīn neì rúhé .