32 Xīxījiā qíyú de shì hé tāde shàn xíng , dōu xiĕ zaì yà mó sī de érzi xiānzhī Yǐsaìyà de mò shì shū shàng , hé Yóudà , Yǐsèliè de zhū wáng jì shàng .