33 Xīxījiā yǔ tā lièzǔ tóng shuì , zàng zaì Dàwèi zǐsūn de gāo líng shàng . tā sǐ de shíhou , Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng de jūmín dōu zūnjìng tā . tā érzi Mǎnáxī jiēxù tā zuò wáng .