We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Yòu jiāng zhè yínzi jiāo gĕi Yēhéhuá diàn lǐ dū gōng de , zhuǎn jiāo xiūlǐ Yēhéhuá diàn de gōng jiàng ,