12 Zhèxie rén bàn shì chéngshí , dū gōng de shì Lìwèi rén Mǐlālì de zǐsūn yǎ hā , é bā dǐ . dū cuī de shì Gēxiá de zǐsūn Sājiālìyà , Mǐshūlán . hái yǒu shàn yú zuòlè de Lìwèi rén .