21 Nǐmen qù wèi wǒ , wèi Yǐsèliè hé Yóudà shèngxia de rén , yǐ zhè shū shàng de huà qiú wèn Yēhéhuá . yīn wǒmen lièzǔ méiyǒu zūnshǒu Yēhéhuá de yányǔ , méiyǒu zhào zhè shū shàng suǒ jì de qù xíng , Yēhéhuá de liè nù jiù dǎo zaì wǒmen shēnshang .