22 Yúshì , Xīlèjiā hé wáng suǒ paì de zhòngrén dōu qù jiàn nǚ xiānzhī Hùlè dà . Hùlè dà shì zhǎng guǎn lǐfú Shālóng de qī , Shālóng shì hā sī là de sūnzi , Tèwǎde érzi . Hùlè dà zhù zaì Yēlùsǎlĕng dì èr qū . tāmen qǐngwèn yú tā .