32 Yòu shǐ zhù Yēlùsǎlĕng hé Biànyǎmǐn de rén dōu fú cóng zhè yuē . yúshì Yēlùsǎlĕng de jūmín dōu zūnxíng tāmen lièzǔ zhī shén de yuē .