8 Yuēxīyà wáng shí bā nián , jìng ddì jìng diàn zhī hòu , jiù chāiqiǎn Yàsà lì yǎ de érzi shā fān , yì zǎi Mǎxīyǎ , yuē hā sī de érzi shǐ guān yuē yà qù xiūlǐ Yēhéhuá tā shén de diàn .