14 Ránhòu wèi zìjǐ hé jìsī yùbeì jìwù . yīnwei jìsī Yàlún de zǐsūn xiàn Fánjì hé zhīyóu , zhídào wǎnshang . suǒyǐ Lìwèi rén wèi zìjǐ hé jìsī Yàlún de zǐsūn , yùbeì jìwù .