20 Zhè shì yǐhòu , Yuēxīyà xiū wán le diàn , yǒu Āijí wáng ní gē shàng lái , yào gōngjī kàojìn yòu fā là dǐ hé de jiā jī mǐ shī . Yuēxīyà chū qù dǐdǎng tā .