22 Yuēxīyà què bù kĕn zhuǎn qù líkāi tā , gǎizhuāng yào yǔ tā dǎzhàng , bù tīng cóng shén jiè ní gē zhī kǒu suǒ shuō de huà , biàn lái dào Mǐjíduō píngyuán zhēng zhàn .