21 Tā chāiqiǎn shǐzhĕ lái jiàn Yuēxīyà , shuō , Yóudà wáng a , wǒ yǔ nǐ hé gān . wǒ jīnrì lái bú shì yào gōngjī nǐ , nǎi shì yào gōngjī yǔ wǒ zhēng zhàn zhī jiā, bìngqiĕ shén fēnfu wǒ sù xíng , nǐ búyào gān yù shén de shì , miǎndé tā huǐmiè nǐ , yīnwei shén shì yǔ wǒ tóng zaì .