24 Tāde chénpú fú tā xià le zhàn chē , shàng le cì chē , sòng tā dào Yēlùsǎlĕng , tā jiù sǐ le , zàng zaì tā lièzǔ de fùnmù lǐ . Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng rén dōu wèi tā bēiāi .