9 Lìwèi rén de zúzhǎng gē nán yǎ hé tā liǎng gè xiōngdi Shìmǎyǎ , Nátǎnyè , yǔ Hāshābǐyǎ , Yélì , Yuēsǎbá jiāng yánggāo wǔ qiā zhī , niú wǔ bǎi zhī , gĕi Lìwèi rén zuò Yúyuèjié de jìwù .