8 Yuēxīyà de zhòng shǒulǐng yĕ lèyì jiāng xī shēng gĕi bǎixìng hé jìsī Lìwèi rén . yòu yǒu guǎnlǐ shén diàn de Xīlèjiā , Sājiālìyà , Yéxiē jiāng yánggāo èr qiā liù bǎi zhī , niú sān bǎi zhī , gĕi jìsī zuò Yúyuèjié de jìwù .