14 Zhòng Jìsīzhǎng hé bǎixìng yĕ dàdà fàn zuì , xiàofǎ waìbāngrén yīqiè kĕ zēng de shì , wūhuì Yēhéhuá zaì Yēlùsǎlĕng fēnbié wéi shèng de diàn .