23 Qiú nǐ cóng tiān shang chuí tīng , pànduàn nǐde púrén , déng è rén yǒu zuì , zhào tā suǒ xíng de bàoyìng zaì tā tóu shang . déngyì rén yǒu lǐ , zhào tāde yì shǎngcì tā .