20 Suǒluómén wáng yīqiè de yìn qì dōu shì jīn de , Lìbānèn lín gōng lǐ de yīqiè qìmǐn dōu shì jīng jīn de . Suǒluómén nián jiān , yínzi suàn bù le shénme .