19 Liù céng táijiē shang yǒu shí èr gè shīzi zhàn lì , mĕi céng yǒu liǎng gè , zuǒbiān yī gè , yòubiān yī gè . zaì liè guó zhōng méiyǒu zhèyàng zuō4 de .