21 Yīnwei wáng de chuán zhǐ yǔ Xīlán de púrén yītóng wǎng Tāshī qù . Tāshī chuán zhǐ sān nián yī cì zhuāng zaì jīn , yín , xiàng yá , yuán hóu , kǒng què huí lái .