10 Yúshì , Shìbā nǚwáng jiāng yī bǎi èr shí tā lián dé jīnzi hé bǎoshí , yǔ jí duō de xiāngliào , sòng gĕi Suǒluómén wáng . tā sòng gĕi wáng de xiāngliào , yǐhòu fèng lái de bú zaì yǒu zhèyàng duō .