15 Lìngwaì hái yǒu shāng rén hé zá zú de zhū wáng , yǔ guó zhōng de shĕng zhǎng , suǒ jìn de jīnzi . ( zá zú zaì lìdaì xià jiǔ zhāng shí sì jié zuò a là bǎi )