7 Suǒluómén wèi Móyē kĕ zēng de shén jī mò hé Yàmén rén kĕ zēng de shén mó luò , zaì Yēlùsǎlĕng duìmiàn de shān shàng jiànzhù qiū tán .