10 Nà tóng tā zhǎngdà de shàonián rén shuō , zhè mín duì wáng shuō , nǐ fùqin shǐ wǒmen fù zhòng è , qiú nǐ shǐ wǒmen qīngsōng xiē . wáng yào duì tāmen rúcǐ shuō , wǒde xiǎo mǔ zhítou bǐ wǒ fùqin de yào hái cū .