16 Yǐsèliè zhòng mín jiàn wáng bù yīcóng tāmen , jiù duì wáng shuō , wǒmen yǔ Dàwèi yǒu shénme fēn ér ne . yǔ Yēxī de érzi bìng méiyǒu guān shè . Yǐsèliè rén nǎ , gè huí gè jiā qù ba . Dàwèi jiā a , zìjǐ gù zìjǐ ba . yúshì , Yǐsèliè rén dōu huí zìjǐ jiā lǐ qù le ,