We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
32 Yé Luóbōān déng bā yuè shí wǔ rì wèi jiéqī , xiàng zaì Yóudà de jiéqī yíyàng , zìjǐ shàng tán xiànjì . tā zaì Bótèlì yĕ zhèyàng xiàng tā suǒ zhù de niúdú xiànjì , yòu jiāng Lìwèi qiū tán de jìsī ānzhì zaì Bótèlì .