11 Fán shǔ Yéluóbōān de rén , sǐ zaì chéng zhōng de bì beì gǒu chī , sǐ zaì tiānyĕ de bì beì kōng zhōng de niǎo chī . zhè shì Yēhéhuá shuō de .