13 Yǐsèliè zhòngrén bì wèi tā āikū , jiāng tā zàng mán . fán shǔ Yéluóbōān de rén , wéiyǒu tā dé rù fùnmù . yīnwei zaì Yéluóbōān de jiā zhōng , zhǐyǒu tā xiàng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén xiǎn chū shàn xíng .