24 Guó zhōng yĕ yǒu luán tóng . Yóudà rén xiàofǎ Yēhéhuá zaì Yǐsèliè rén miànqián suǒ gǎn chū de waìbāngrén , xíng yīqiè kĕ zēngwù de shì .