18 Yúshì Yàsā jiāng Yēhéhuá diàn hé wánggōng fǔ kù lǐ suǒ shèngxia de jīn yín dōu jiāo zaì tā chénpú shǒu zhōng , dǎfa tāmen wǎng zhù Dàmǎsè de Yàlán wáng xī xún de sūnzi , tā bǎi lì men de érzi biàn Hādá nàli qù ,