31 Fàn le ní bā de érzi Yéluóbōān suǒ fàn de zuì . tā hái yǐwéi qīng , yòu qǔ le Xīdùn wáng yè bā lì de nǚér yé xǐ bié wèi qī , qù shìfèng jìngbaì bā lì ,